Prevádzkovateľom webového sídla www.gurmanskyzapisnik.sk je spoločnosť Kora Bella Style s.r.o. so sídlom Brhlovce č.139, 935 02 Brhlovce, IČO: 36 733 466, IČ DPH: SK2022321752, zastúpená Jánom Záborským, konateľom. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú korabellastyle@gmail.com (e-mail) a telefónne číslo je 0905 544 524.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity. Aby sme vám  mohli poskytnúť naše a tovary, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov podľa nariadenia GDPR a 18/2018 Zb. z.  Prečítajte si prosím, aké konkrétne údaje, prečo a ako dlho uchovávame, a ako ich chránime.

1. účel: Newsletter

Ak sa rozhodnete odoberať náš newsletter, tak v tomto prípade je účelom spracúvania zasielanie nášho newsletter na vami zvolenú e-mailovú adresu. 

Newsletter obsahuje spravidla zhrnutie aktuálnej ponuky vín a podujatí, ktorých sa plánujeme zúčastniť, ako aj noviniek z nášho vinárstva, ktoré si myslíme, že by Vás mohli zaujímať na základe našej predošlej spolupráce. Vo výnimočných prípadoch pomáhame spropagovať výrobky alebo služby našich spriatelených subjektov.

Vaše osobné údaje, konkrétne meno a e-mailovú adresu, spracúvame na základe vášho súhlasu  podľa ustanovania GDPR  čl. 6 a), a to až do dňa, kým sa neodhlásite z odberu tlačidlom alebo linkou umiestnenými na konci každého newsletter.

2. účel: Sociálne siete

Pri vašich aktivitách na sociálnych sieťach je prevádzkovateľom spracúvania vašich osobných údajov priamo sociálna sieť (Facebook, Instagram), v zmysel podmienok medzi vami a danou spoločnosťou. Našou spracovateľskou operáciou je napríklad uvedenie vášho mena, priezviska, zvolenej prezývky a fotografie či videa, ak označíte nejaký príspevok, že sa vám páči alebo ako ho zdieľate. Tiež vás môžeme označiť (tag) na fotografiách, videách a v príspevkoch, ktoré uverejníme. Ak si označovanie neprajete, prosím, upravte si nastavenia súkromia v príslušnej sociálnej sieti v sekcii Nastavenia. Naše spracúvanie vašich osobných údajov realizujeme na právnom základe oprávneného záujmu (GDPR čl. 6, f), pričom maximálne rešpektujeme vaše právo na zachovanie dôstojnosti.

3. účel: Analýza, štatistika

Používame službu Google Analytics. Vaše užívateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou. Podľa toho potom prispôsobujeme obsah webu tak, aby bol pre vás obsahovo čo najzaujímavejší. Máme oprávnený záujem (GDPR čl. 6, ods. 1, f), zabezpečiť vašu maximálnu spokojnosť. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú IP adresa, lokalita, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času, ktorý strávite na webstránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a koníčky návštevníkov stránky. Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov. Súhrnné počty návštevníkov, najobľúbenejších stránok, článkov a vyhľadávaných výrazov sú k dispozícii 30 dní, potom sú nenávratne prepísané novými údajmi.

4. Cookies

Cookies sú nevyhnutnou súčasťou drvivej väčšiny internetových prehliadačov. Prosím prečítajte si podrobnú informáciu o používaní cookies a nastavte si svoje preferencie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ako dotknutá osoba máte právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať:

  1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
  2. odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania 
  3. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania 
  4. prenos jej osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou 
  5. namietať profilovanie a automatizované spracúvanie 
  6. vymazanie a zabudnutie 

Svoje práva týkajúce sa osobných údajov si môžete uplatniť elektronickou poštou na pivnicabrhlovce@gmail.com alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: Kora Bella Style s.r.o. so sídlom Brhlovce č.139, 935 02 Brhlovce. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Povinnosti dotknutej osoby (klienta)

  1. Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
  2. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny. 

Ako chránime vaše údaje

  1. Vaše údaje sú uložené po dobu zmluvného vzťahu v zabezpečenej PC jednotke a elektronickej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
  2. Všetci naši pracovníci a dodávatelia podporných služieb, ktorí prídu s vašimi údajmi do styku, boli náležite poučení o bezpečnom zaobchádzaní s nimi. 

Aké máme procesy pri úniku dát

V prípade, ak by došlo ku porušeniu ochrany osobných údajov, tak vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, ak by toto porušenie mohlo viesť ku vysokému riziku pre vaše práva. Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete adresovať na e-mail korabellastyle@gmail.com alebo písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa.